loading

روابط فردی

تصویر خیالی

فهم رها شدن از تصویر خیالی شرکای زندگی بالقوه نکات کلیدی در تمایلات خارج از عشق پایدار، افراد دنبال جنبه های طرد ... ادامه مطلب

عشق درخور

“عشق باید درخور معشوق باشد” یک قاعده ی کلی در مورد هرگونه عشقی وجود دارد، چه عشق به زندگی باشد، چه عشق ... ادامه مطلب

احترام

اگر جزء سوم عشق، یعنی احترام، وجود نداشته باشد، احساس مسئولیت می‌تواند به میل به سلطه‌جویی و تملک دیگری سقوط کند. احترام ... ادامه مطلب